Algemene voorwaarden

1.       Definities

Opdrachtnemer: Oerkracht Advies, Trainings- en coachingsbureau, gevestigd te Breda, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Oerkracht Advies.

Overeenkomst: De overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.

Opdrachtgever: Contractpartij bij de overeenkomst.

Training: Synoniem voor workshop, cursus, coaching of presentatie; kan tevens inhouden het ter beschikking stellen van trainers en/of materialen door Oerkracht Advies.

Trainer: Werknemer van Oerkracht Advies of door haar ingehuurde kracht, die in zowel didactisch als in kennisinhoudelijk opzicht capabel is trainingen te verzorgen.

Cursist: Deelnemer aan een training.

 

2.      Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle voorstellen, aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsverhoudingen betreffende het verzorgen van Trainingen waarbij Oerkracht Advies partij is.

2.2 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden die naar zijn aard de strekking hebben ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van de overeenkomst.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Oerkracht Advies en Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

3.  Overeenkomst 

3.1 Afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een offerte. Alle offertes van Oerkracht Advies zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte door de Opdrachtgever.

3.3 Afspraken met en/of toezeggingen van medewerkers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen van Oerkracht Advies verbinden haar slechts indien en voor zover deze schriftelijk door de daartoe bevoegde persoon van Oerkracht Advies zijn bekrachtigd.

3.4. Wijzigingen en/of aanpassingen van de overeenkomst zullen partijen slechts binden, indien schriftelijk door partijen overeengekomen.

3.5 Indien de werkzaamheden van Oerkracht Advies op locatie en/of in opdracht van een derde moeten worden uitgevoerd, dient de Opdrachtgever er voor zorg te dragen dat die derde zich op overeenkomstige wijze houdt aan verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

3.6 Opdrachtgever is verplicht Oerkracht Advies op voorhand mede te delen alle voor Oerkracht Advies relevante informatie betreffende het object van de overeenkomst, de overeenkomst en de wijze van tenuitvoerlegging daarvan. Deze informatie kan voor Oerkracht Advies aanleiding zijn bijzondere bepalingen of tarieven te bedingen.

 

4.       Wijziging, annulering, vervanging

4.1 Opdrachtgever heeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2. en 4.3., het recht de training te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden.

4.2 Tussentijdse annulering van een meerdaagse training is niet mogelijk. Wel is het Opdrachtgever toegestaan voor of tijdens de training Cursisten te vervangen, met inachtneming van artikel 6.4.

4.3 Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd, bij annulering tot twee weken voor aanvang van de training wordt aan Opdrachtgever 50% van de prijs in rekening gebracht. Bij annulering op een termijn die korter is dan twee weken voor aanvang van de training, is Opdrachtgever de gehele prijs verschuldigd.

4.4 Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder ziekte van de trainer, barre weersomstandigheden en stakingen, daartoe aanleiding geven, is Oerkracht Advies gerechtigd de training te onderbreken, deze op een latere datum te plaatsen dan wel de training te annuleren.

4.5 Oerkracht Advies behoudt zich het recht voor om onder omstandigheden de trainer te vervangen.

 

5. Tarieven en betaling

5.1 Terzake van de uit hoofde van de overeenkomst door Oerkracht Advies uitgevoerde opdrachten, zal Opdrachtgever aan Oerkracht Advies een vergoeding verschuldigd zijn, conform het gestelde in de overeenkomst.

5.2 Opdrachtgever is aan Oerkracht Advies een vergoeding voor te rijden kilometers verschuldigd tegen een in de overeenkomst genoemd tarief, gebaseerd op de reisafstand tussen de woonplaats van de Trainer(s) en de overeengekomen trainingslocatie.

5.3 Opdrachtgever is over trainingsactiviteiten omzetbelasting (BTW) verschuldigd,

5.4 Oerkracht Advies zal Opdrachtgever na afloop van iedere kalendermaand en bij het einde/na beëindiging van de overeenkomst, of eerder indien schriftelijk overeengekomen, een factuur sturen waarin de vergoeding voor de Training wordt gespecificeerd. Opdrachtgever dient deze factuur, zonder korting, opschorting of verrekening aan Oerkracht Advies te betalen binnen 15 dagen.

5.5 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan aan Oerkracht Advies een rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag van 1,5% rente per maand. De buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de door Oerkracht Advies niet tijdig van Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5.6 Na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn, zonder dat Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Oerkracht Advies heeft voldaan, heeft Oerkracht Advies het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en haar werkzaamheden op te schorten, ongeacht de verplichting van Opdrachtgever om het verschuldigde bedrag aan Oerkracht Advies te voldoen.

5.7 In het geval van individuele coachingsgesprekken behoudt Oerkracht Advies het recht om een gesprek in rekening te brengen als de gecoachte niet of te laat heeft afgemeld. Afmelden dient 24 uur voor de afspraak te geschieden.

 

6.   Uitvoering

6.1 Oerkracht Advies levert het cursusmateriaal, de kosten hiervoor worden aan de opdrachtgever doorberekend.

6.2 Uitvoering van de training vindt plaats op een door de opdrachtgever aangegeven locatie. Alle kosten, alsmede de zorg van de locatie, waaronder huur en catering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige beschikbaarheid van de accommodatie en aanwezigheid van de benodigde hard- en software en andere benodigde hulpmiddelen in operationele status, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4 Cursisten dienen te voldoen aan de voor de training vereiste voorkennis.

6.5 Indien de omstandigheden, als omschreven in artikel 6.2, 6.3 en 6.4 meebrengen dat de training naar oordeel van Oerkracht Advies niet kan worden gegeven, behoudt Oerkracht Advies zich het recht voor, na overleg met de Opdrachtgever, de training te staken, waarbij de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van Opdrachtgever.

6.6 Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden door Oerkracht Advies dienen binnen 14 dagen na afloop van de training, schriftelijk aan haar te worden gemeld. Indien Opdrachtgever verzuimt om binnen deze termijn te reclameren, wordt zij geacht de dienstverlening akkoord te hebben bevonden.

 

7.   Ontbinding

Iedere partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen dan wel verdere uitvoering opschorten, indien de andere partij -al dan niet voorlopige- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten gevolge reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Indien Oerkracht Advies de overeenkomst op basis van dit artikel beëindigd, is zij tevens gerechtigd onmiddellijke voldoening van haar toekomende rechten uit te oefenen.

 

8.   Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen zoals cursusmateriaal, werkvormen of offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Oerkracht Advies, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zal het cursusmateriaal of andere materialen niet verveelvoudigen en/of openbaar maken.

 

9.   Geheimhouding

9.1 Partijen erkennen dat alle informatie welke aan hen bekend wordt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van vertrouwelijke aard is, tenzij deze informatie van algemene bekendheid is.

9.2 Partijen verklaren zich maximaal te zullen inspannen om maatregelen te treffen met het doel volledige geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie, waarvan partijen, hun personeelsleden of voor hun werkzame derden kennis nemen.

9.3 Opdrachtnemer zal niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan de opdracht refereren

9.4 Elke vertrouwelijke informatie welk wordt gedeeld in coachingsgesprekken wordt alleen na schriftelijke toestemming van de gecoachte gecommuniceerd met de opdrachtgever.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Oerkracht Advies is gehouden de met Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden met zorg te verrichten.

10.2 Oerkracht Advies zal nimmer gehouden zijn tot het vergoeden van schade indien zij door omstandigheden als bedoeld in artikel 4.4, 5.6, 6.5 en 7 gedwongen is een training te onderbreken, deze op een latere datum of een later tijdstip te plaatsen, dan wel de training te annuleren

10.3 Oerkracht Advies is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Oerkracht Advies toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Oerkracht Advies verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

10.4a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

10.4b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Oerkracht Advies nimmer aansprakelijk.

10.4c De door Oerkracht Advies te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

10.4d Indien de assuradeur van Oerkracht Advies om welke reden dan ook niet, of niet volledig, tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Oerkracht Advies te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

10.5a Verweren van door Oerkracht Advies ingeschakelde hulppersonen welke zij tegen zich moet laten gelden, kunnen op gelijke wijze door Oerkracht Advies jegens Opdrachtgever ingebracht worden.

10.5b Verweren die Oerkracht Advies jegens haar opdrachtgever in kan brengen, kunnen op gelijke wijze tegen Opdrachtgever ingebracht worden door de door Oerkracht Advies ingeschakelde hulppersonen.

 

11. Overige bepalingen

11.1 Op de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Oerkracht Advies gevestigd is.

 

12. Wijziging van de voorwaarden

12.1 De versie van de algemene voorwaarden ten tijde van het tot stand komen van de opdracht is leidend.

 

Algemene Voorwaarden Oerkracht Advies, Training- en coachingsbureau, gevestigd te Breda,  Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland, onder dossiernummer: 20160592